Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT I POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

W dniu 25.04.2018r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o.   przekazuje informacje w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.” - pobierz dokument

25 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT I POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”.

W dniu 20.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018


Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 01.06.2018  r. o g.14.00

 

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

 

Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b  – Aktualizacja przyłączy w Laskach gmina Izabelin wersja tabelaryczna – pobierz

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1d – Aktualizacja przyłączy w ul. Pocztowej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1e – Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna - opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 5 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa - opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 5 – pobierz

 

 

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”.

Unieważnienie postępowania pn. na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin. ”

Dnia 18.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”. Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2018 – pobierz dokument

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowania pn. na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin. ”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. Sygn. postępowania: JRP/D/1/2018 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy MEWA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

Zawiadomienie – pobierz

3 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY