Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin,
NIP: 118-15-92-156,
REGON: 017277808,
KRS 0000008468,
Kapitał zakładowy 29.938.846,00 PLN,
BDO 000078872

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejszy obowiązek informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa na potrzeby realizacji przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu zawartej z Państwem umowy na świadczenie usług polegających na poborze, dostarczaniu i uzdatnianiu wody, a także obsługi systemu płatności i fakturowania (dalej jako „Umowa”).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 29.938.846,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – http://mokrelaki.pl/contact/ oraz http://bip.mokrelaki.pl/p,4,kontakt
  Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych  Pana Marcina Szalacha, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@mokrelaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (w tym adres) będą przez Administratora przetwarzane w celu realizacji usług wynikających z postanowień zawartej z Państwem Umowy
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w szczególności:
  a. art. 6 ust. 1 lit. i b) RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby dokonania rozliczeń finansowych Umowy przez Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  b. Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym, przy czym każdorazowo takie przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zawarte przez te podmioty z Administratorem stosowne umowy gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres realizacji usług przez Administratora na podstawie zawartej z Państwem Umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do realizowania uprawnień i zobowiązań kontraktowych, a także przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
 9. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 10. Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany w pkt III powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w pkt II powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronie mienia należącego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu wprowadzony został monitoring wizyjny, umożliwiający zarejestrowanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zapisu monitoringu wizyjnego jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 29.938.846,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. uzasadniony interes Administratora, który wyraża się w potrzebie zapewnienia ochrony przedsiębiorstwa, mienia przedsiębiorstwa i jego klientów.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, ani nie podlegają ujawnieniu do żadnych podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem – obsłudze IT, ochronie, przy czym takie powierzenie nastąpi na podstawie zawartej między Administratorem a tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe mogą też zostać przekazane odpowiednim organom administracji publicznej, w tym policji, prokuraturze lub sądom, na potrzeby wszczęcia lub toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na serwerach Administratora przez okres 3 (trzech) miesięcy, po którym to okresie nastąpi ich nadpisanie i usunięcie. Przy czym w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym albo Administrator uzyskał informację, iż nagrania te mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator wskazuje, iż każde przedstawione przez Państwa żądanie stanowiące realizację przysługujących Państwu praw do ochrony danych osobowych zostanie przezeń rozpatrzone, jednakże z uwagi na cel i sposób przetwarzania oraz charakter przetwarzanych danych nie każde żądanie będzie możliwe do zadośćuczynienia.
 7. Gromadzone dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są na ich podstawie podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje.
 8. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – http://mokrelaki.pl/contact/
 9. U Administratora funkcjonuje również Inspektor Ochrony Danych Pan Marcin Szalacha (dalej „IOD”), z którym mogą Państwo nawiązać kontakt w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi.
  kontakt z IOD:
  e-mail: iod@mokrelaki.pl
  nr telefonu: 22 721 80 72

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

 1. Niniejszy obowiązek informacyjny określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Spółka z o.o. z siedzibą w Truskawiu, ul. Mokre Łąki nr 8, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000008468, NIP 1181592156, REGON 017277808, kapitał zakładowy 29.938.846,00 zł (dalej „Administrator”).
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
  poczty tradycyjnej – Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
  poczty elektronicznej – sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
  telefonicznie – 22 721 80 72
  za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie – http://mokrelaki.pl/contact/
  Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych  Pana Marcina Szalacha, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email:
  iod@mokrelaki.pl
  lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji jeśli wyrazili Państwo dobrowolnie stosowną zgodę w treści aplikacji, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Państwa dane osobowe zawarte w aplikacji możemy także przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), a w szczególności:
  a. art. 6 ust. 1 lit. i b) RODO – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na potrzeby realizacji rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. partnerom handlowym oraz biznesowym (takim jak na przykład dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
  b. Odbiorcy danych będą je przetwarzać w imieniu Administratora lub w imieniu własnym, przy czym każdorazowo takie przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o zawarte przez te podmioty z Administratorem stosowne umowy gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a następnie także przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Następnie zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Ma Pani/Pan następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 10. Prawa wymienione w pkt a) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany w pkt III powyżej) lub poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany w pkt II powyżej, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymaganych wskazanych w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe w tym np. wizerunek będą przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysyłanie zgłoszenia rekrutacyjnego,a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


INFORMACJA O PLIKACH COOKIE – „CIASTECZKACH”

CZYM SĄ PLIKI COOKIE:
Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwer i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartphonie itp) w przeznaczonym do tego wydzielonym miejscu, podczas odwiedzania stron www. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” (czas po jakim zostanie automatycznie skasowany), oraz ew. dodatkowe dane techniczne służące np. do zapamiętania preferowanego języka strony wybranego przez Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu, utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) oraz gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących przeglądania stron www itp.

 

STOSOWANE SĄ DWA RODZAJE PLIKÓW COOKIES:
„sesyjne” (session cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies) przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Utworzone pliki cookies są odczytywane automatycznie przez serwer przy ponownym połączeniu z daną stroną www.

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES:
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp poprzez witrynę mokrelaki.pl i bip.mokrelaki.pl jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.
Witryna mokrelaki.pl oraz bip.mokrelaki.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem informacji w plikach cookies („ciasteczkach”) i stosuje pliki cookies („ciasteczka”) obu rodzajów: „sesyjne” (techniczne) oraz „stałe” (informacja o wyrażonej zgodzie na zapamiętywane plików coockies).
Informacji zapisywanych w plikach cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oglądającego przez naszą witrynę nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych („przeglądarka internetowa”) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek bądź włączyć informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień (w opcjach prywatności) w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych („przeglądarce internetowej”). Wyłączenie obsługi plików cookies („ciasteczek”) w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych („przeglądarce internetowej”) nie spowoduje braku możliwości przeglądania witryn mokrelaki.pl i bip.mokrelaki.pl, a jedynie może to przeglądanie nieznacznie utrudnić (np. brak możliwości zapamiętania wybranego języka witryny).

 

USTAWIENIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES („CIASTECZEK”) W OPROGRAMOWANIU SŁUŻĄCYM DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH:

Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies (dostępne w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej) można sprawdzić m.in. na poniższych stronach:

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przypadku oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych („przeglądarek internetowych”) na urządzeniach przenośnych (telefon, smartfon, tablet), informacje dotyczące ustawień obsługi plików coockies znajdują się w dokumentacji danego urządzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”
Data utworzenia:2016-12-05
Data publikacji:2016-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5450

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-22 10:45:35Administratoraktualizacja treści Polityki prywatnościPolityka prywatności