Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej m.Sieraków

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtk 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtk 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 05 Rys.13 Profil kan-graw Si-SR2 – pobierz

sdtk 06 Rys.21 Profil kan-graw P2-SR1 – pobierz

sdtk 07 Rys.22 Profile przyłączy P2-T26 – pobierz

sdtk 08 Rys.23 Profile przyłączy T27-SR1  pobierz

sdtk 09 Rys.24 Profil kan-graw P2-S51 – pobierz

sdtk 10 Rys.25 Profile przyłączy P2-S46 – pobierz

sdtk 11 Rys.28 Profil kan-tłocz t5-SR2 – pobierz

sdtk 12 Rys.30 Profil kan-tłocz P2-t5 – pobierz

sdtk 13 Rys.34 Pompownia P2 – pobierz

sdtk 14 Rys.35 Studnia 1200 – pobierz

sdtk 15 Rys.36 Studnia 1200 z przepadem – pobierz

sdtk 16 Rys.37 Studnia 315 – pobierz

sdtk 17 Rys.38 Studnia 600 – pobierz

sdtk 18 Rys.39 Studnia 600 z wkładką in situ – pobierz

sdtk 19 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtk 20 warunki techniczne – pobierz

sdtk 21 ZUDP 604.2015 – pobierz

Dokumentacja dostępna również na stronie internetowej zamawiającego www.mokrelaki.pl

31 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej m.Sieraków