Przetargi ogłoszone zgodnie z Regulaminem GPWiK

Zaproszenie ofertowe na: wykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Znak sprawy: JRP/D/4/2017

 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna - pobierz

 Ogłoszenie - Baza konkurencyjności - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/6/04/2017

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - wersja edytowalna - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Kontrola stanu technicznego obiektów  eksploatowanych przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu.  Znak sprawy: GPWIK/WK/U/5/03/2017

Wyjaśnienia do zapytania - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załączniki nr 2 i nr 3 - wersja edytowalna - pobierz

Baza konkurencyjności - ogłoszenie - pobierz

 

Zapytanie ofertowe na  Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”

Unieważnienie postępowania – pobierz

Odpowiedz  na pytania dotyczące zapytania ofertowego - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców  - wersja edytowalna - pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - pobierz